Naturbaserad Projektering (Seminarietext)

Hur omvandlar vi kunskap från forskning om klimatanpassning till praktisk nytta för fastighetsägare? Det finns olika sätt att anlägga och förvalta naturbaserade lösningar på kvartersmark, här utgår vi från det mest grundläggande; att värna om det levande i vår urbana miljö. 

Tillgången till vatten är helt avgörande för den hållbara staden. Dagvatten är en resurs som vi måste lära oss att bättre ta hand om. Kretsloppsbolaget har utvecklat några grundläggande principer för hur man projekterar naturbaserade lösningar och kan nu dels erbjuda en föreläsning och dels ett seminarium som är både bredare och går djupare ner i olika lösningar.

På seminariet medverkar Anne Heino som är Stockholmshems specialist på utemiljön och har deltagit i flera forskningsprojekt om framtida klimatsmarta lösningar för kvartersmark. 

Seminariedag

För Stockholmshem är urban framtidsforskning högsta prioritet, med drygt 400 fastigheter finns det lika många framtida utmaningar. Men forskningsresultat måste omsättas i praktiken vilket är Anne omsatt i "Projekteringsanvisningar för utemiljön", kunskap som hon nu sprider vidare.

Projekteringsanvisningarna är den röda tråden i seminariet men Anne bjuder på erfarenheter och utvikningar, bl.a. om dåliga gröna tak, korkade bygganvisningar, lyckade trädflyttningar men också om biokolsubstrat och barrotade perenner. På seminariet medverkar fler specialister och dagen bjuder även på kortare föredrag om ekologisk odling, uppsamling och levandehållande av dagvatten samt bjuder upp till diskussion med deltagarna.

Intresseanmälan till kontakt@kretsloppsbolaget.se

Påbörjad
VisningsBild
Kretsloppsbolaget
Aktivitet
Föreläsning
Seminarie
Startdatum
Innehåll
Biologiska samband
Dagvatten som resurs
Mikroliv i mark
Arrangör