Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster och globala målEkosystemtjänster är de direkta och indirekta fördelar som människor får från ekosystemen, inklusive naturens bidrag till människors välbefinnande och samhällen. De utgörs av olika ekologiska processer och funktioner som tillhandahåller värden på olika sätt, till exempel:

  • Pollinering: Bin, fjärilar och andra pollinerande insekter bidrar till pollinering av växter, vilket är avgörande för produktionen av frukt, grönsaker och andra grödor.
  • Vattenrening: Våtmarker och skogar kan fungera som naturliga filter och rena vatten genom att avlägsna föroreningar och förbättra vattenkvaliteten.
  • Klimatreglering: Skogar absorberar koldioxid och reglerar klimatet genom att påverka temperaturer och nederbördsmönster.
  • Luft- och vattenreglering: Träd och växter bidrar till syreproduktion och reglerar luftfuktighet, medan ekosystem som våtmarker hjälper till att reglera vattenflöden och minska översvämningsrisker.
  • Livsmedelsproduktion: Ekosystemtjänster inkluderar produktionen av livsmedel från jordbruk, fiske och skogsbruk.
  • Rekreation och kulturella värden: Naturreservat, parker och natursköna områden erbjuder platser för rekreation och främjar kulturellt och estetiskt värde.
  • Biodiversitet: Ekosystem bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, vilket är grundläggande för ekosystemens stabilitet och anpassningsförmåga.

För att upprätthålla och skydda dessa ekosystemtjänster är det viktigt att bedriva hållbart naturresursanvändning och bevara olika ekosystem. Att förstå och värdera dessa tjänster är avgörande för att uppnå ekologisk hållbarhet och förbättra människors livskvalitet.

Läs mer i "Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0"

 

 

Påbörjad
Kategori
Referens
Allmänt